• واتساپ : 09193333
  • sobhankhorshidi@gmail.com
برد

برد آخرین مقالات

مین برد و یا مادر برد جز یکی از بردهای حیاتی و اصلی تلویزیون بوده که وظیفه اش پردازش اطلاعات ، داده ها و دستوردهنده اصلی به بخش های

تلویزیون‌های امروزی و هوشمند دارای انواع بردهای مختلفی هستند که هر کدام از این بردها وظیفه‌ای خاص بر عهده دارند و قسمت مختلفی را کنترل می‌کنند. مین برد تلویزیون